ทุนวิจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve Industry Funds)

ที่มาและความสำคัญ

รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

  1. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
  3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  4. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  5. อุตสาหกรรมดิจิทัล
  6. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

และอุตสาหกรรมที่สำคัญอีก 2 กลุ่มได้แก่

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
  2. อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ